Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 69, Ν. 4251/2014)

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 69 – 77 εφαρμόζονται όταν ο συντηρών κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δύο ετών, η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον τα μέλη της οικογένειας του είναι πολίτες τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

 

2. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 69 έως 77 δεν εφαρμόζονται όταν ο συντηρών:

 
 • α. έχει υποβάλει αίτηση να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, επί της οποίας δεν έχει ακόμα εκδοθεί η σχετική απόφαση,
 • β. έχει λάβει άδεια διαμονής δυνάμει προσωρινής προστασίας ή ζητεί άδεια να διαμείνει με αυτό το καθεστώς και αναμένει την έκδοση σχετικής απόφασης,
 • γ. έχει λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει επικουρικών μορφών προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις, την εθνική νομοθεσία ή τις πρακτικές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ζητεί άδεια να διαμείνει με αυτό το καθεστώς και αναμένει την έκδοση σχετικής απόφασης.
 

3. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 69 έως 77 δεν εφαρμόζονται στα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

4. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 69 έως 77 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:

 
 • α. διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ ή της ΕΕ και των κρατών - μελών της, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου,
 • β. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961 (ν. 1426 /1984, Α 32), ως ισχύει.
 

Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση (Άρθρο 70 Ν. 4251/2014, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 46 του Ν. 4332/2015)

 

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει, κατόπιν αίτησης του, την είσοδο και διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειας του. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα μέλη αυτά διαμένουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Τυχόν διαμονή των μελών αυτών στην Ελληνική Επικράτεια, πριν την υποβολή της αίτησης για οικογενειακή επανένωση, δεν αποτελεί λόγο που παρακωλύει την υποβολή της αίτησης.

 

2. Για την άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει την οικογενειακή σχέση με τα μέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητεί την επανένωση στην Ελλάδα, καθώς και ότι πληροί ο ίδιος, σωρευτικά, τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 
 • α. Διαθέτει κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και των μελών της οικογένειας του για τα οποία ζητεί την επανένωση, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α 228), όπως ισχύει.
 • β. Διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Η ανωτέρω προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα.
 • γ. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία να μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειας του.
 

3. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο συντηρών έχει ήδη σύζυγο που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλη σύζυγο. Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και άλλης συζύγου, εκτός των περιπτώσεων που του έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια.

   

4. Για τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης το αρμόδιο όργανο μπορεί να καλεί τον συντηρούντα σε προσωπική συνέντευξη και να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη έρευνα κρίνεται αναγκαία και η αίτηση του συντηρούντος να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014.

   

Παραγρ. 47 Ν. 4332/2015. Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4332/2015 από γονείς, ο ένας εκ των οποίων είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ, στον έτερο γονέα, εφόσον διαμένει στη χώρα, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 70 του Κώδικα Μετανάστευσης.

 

Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης (Άρθρο 71 Ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4332/2015)

 

1. Ο συντηρών καταθέτει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4251/2014 στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και συνοδεύεται από απαιτούμενα δικαιολογητικά (link στη σελίδα δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω)) .

 

2. Το αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4251/2014, υποχρεούται να ζητήσει άμεσα τη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, καθώς και τη γνώμη της αρμόδιας Ελληνικής προξενικής αρχής, με σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης ιδίως μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τα μέλη της οικογένειας και την εξέταση κινδύνων που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία. Μη εμφάνιση των μελών της οικογένειας, των οποίων την είσοδο έχει αιτηθεί ο συντηρών, σε κλήση για συνέντευξη, στην οικεία προξενική αρχή καθιστά το αίτημα μη παραδεκτό. Οι ανωτέρω γνώμες παρέχονται εντός αποκλειστικής τριμήνου προθεσμίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για διάστημα τριάντα ημερών. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντα οικογενειακής επανένωσης αποστέλλεται στο οικείο Προξενείο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είτε ταχυδρομικώς είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι με τους πολίτες οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση για οικογενειακή επανένωση. Το αρμόδιο όργανο εξετάζει την αίτηση ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου 70 . Κατά την εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση εκτιμάται ιδιαιτέρως και το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων. Το αρμόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη τις ανωτέρω γνώμες, εκδίδει σχετική απόφαση.

   

3. Το αρμόδιο όργανο διαβιβάζει την απόφαση έγκρισης για οικογενειακή επανένωση στην οικεία Ελληνική προξενική αρχή, η οποία, εφόσον το αίτημα έχει γίνει δεκτό, χορηγεί, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι εισόδου, στα μέλη της οικογένειας τις απαιτούμενες ειδικές θεωρήσεις εισόδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 82 του ν. 3386/2005.

 

Χορήγηση της άδειας διαμονής (Άρθρο 72 Ν. 4251/2014)

 

1. Το κάθε μέλος της οικογένειας, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση της οικείας άδειας διαμονής στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τα ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από εκείνον που ασκεί την επιμέλεια και τους χορηγείται ατομική άδεια διαμονής.

 

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών κατά περίπτωση

   

3. Η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε εννέα μήνες αφότου υποβλήθηκε η αίτηση του άρθρου 71 παράγραφος 1, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης. Σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες και μέχρι τρεις (3) μήνες.

 

Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής (Άρθρο 73 Ν. 4251/2014)

 

1. Στα μέλη της οικογένειας χορηγείται αρχική άδεια διαμονής με ημερομηνία λήξεως αυτήν της άδειας διαμονής του συντηρούντος. Κατά την ανανέωση, η άδεια διαμονής των μελών ακολουθεί την τύχη της άδειας διαμονής του συντηρούντος. Στην περίπτωση που ο συντηρών αποκτήσει την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος η άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας του ανανεώνεται ανά τριετία. Στην περίπτωση που ο συντηρών έχει ήδη αποκτήσει την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος, η αρχική άδεια διαμονής στα μέλη της οικογένειας του για τα οποία έχει αιτηθεί οικογενειακή επανένωση χορηγείται για δύο (2) έτη και ανανεώνεται ανά τριετία.

 

2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί την οικογενειακή σχέση με τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειας του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις.

 

3. Το μέλος της οικογένειας, που επιθυμεί την ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης υποχρεούται, πριν από τη λήξη της, να καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής Άρθρο 74 Ν. 4251/2014)

 

1. Η άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 
 • α. Συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης και την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας.
 • β. Συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας.
 • γ. Ο συντηρών και τα μέλη της οικογένειας του έπαυσαν να διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
 • δ. Αποδειχθεί, από επίσημο έγγραφο αρμόδιας Ελληνικής Αρχής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα, ότι διαπράχθηκε, με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.
 • ζ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, προκειμένου να επιτευχθεί η είσοδος ή διαμονή στη χώρα ή η διαμονή του συντηρούντος τερματισθεί και το μέλος της οικογένειας δεν διαθέτει αυτοτελές δικαίωμα διαμονής.
 

2. Κατά την ανάκληση ή τη μη ανανέωση της άδειας διαμονής μέλους της οικογένειας του συντηρούντος για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, εξετάζονται, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος που διεπράχθη και οι κίνδυνοι που προέρχονται από αυτό το άτομο.

 

3. Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται σε κάθε περίπτωση που περιέρχεται στη γνώση των υπηρεσιών και για οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να δικαιολογήσει ανάκληση της άδειας διαμονής.

 

4. Για την απόρριψη αίτησης, την ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής, ή σε περίπτωση λήψης μέτρου απομάκρυνσης εις βάρος του συντηρούντος ή μελών της οικογένειας του, συνεκτιμάται ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του προσώπου, η διάρκεια διαμονής του στη χώρα, καθώς και η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του.

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (Άρθρο 75 Ν. 4251/2014)

 

1. Τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου με αυτόν, δικαίωμα:

 
 • α. πρόσβασης στην εκπαίδευση,
 • β. πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργου κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους,
 • γ. πρόσβασης στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη βασική και περαιτέρω κατάρτιση, καθώς και την επανακατάρτιση.
 

2. Οι κάτοχοι αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση υπόκεινται στα γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

 

Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας (Άρθρο 76 Ν. 4251/2014)

 

1. Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται, κατόπιν αίτησης τους, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής στην Ελλάδα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 
 • α. παρέλευσης πενταετίας από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του Κώδικα,
 • β. ενηλικίωσης.
 

2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μπορεί να χορηγείται στα πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά δυνάμει οικογενειακής επανένωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 
 • α. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατο του,
 • β. σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, εφόσον:
  • ί. ο γάμος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στη χώρα.
  • ii. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας υπήρξε θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος. Το κάθε μέλος της οικογένειας, υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4251/2014 για τη χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής, εφόσον πληροί μία εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 

3. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται για άλλους λόγους, εκτός της οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

 

4. Το δικαίωμα διαμονής των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώματος διαμονής του γονέα, στον οποίον έχει ανατεθεί η επιμέλεια.

 

5. Για τα τέκνα που ενηλικιώνονται, η αυτοτελής άδεια διαμονής, κατά παρέκκλιση της ως άνω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, είναι τριετής και δεν μπορεί να υπερβαίνει την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Η εν λόγω άδεια διαμονής, υπό την επιφύλαξη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ανανεώνεται για επιπλέον τρία έτη με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης αυτοτελούς άδειας διαμονής. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Η αυτή καταλαμβάνει κάθε πολίτη τρίτης χώρας που κατά την ενηλικίωση του διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα με οριστικό τίτλο νόμιμης διαμονής ανεξάρτητα από την αρχή έκδοσης του (Άρθρο 79 Ν. 4521/2014).

 

6. Σε περίπτωση που η αυτοτελής άδεια διαμονής ανανεωθεί για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί, μετά το πέρας των σπουδών του, να την ανανεώσει αυτοτελώς για ένα (1) έτος. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

 

7. Η αυτοτελής άδεια διαμονής παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, καθώς και σε σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης.

 
    Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ1)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. Σε περίπτωση μη κοινών τέκνων, δημόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσμός των τέκνων και του έτερου των συζύγων συνοδευόμενο από επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, με το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαμονής τους στην Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων.). Στην περίπτωση που ο συντηρών ζητεί την επανένωση με ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο πολυγαμικού γάμου με άλλη σύζυγο από αυτή με την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα και για το οποίο του έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια, προσκομίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο με το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της επιμέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.
 • Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης κατοικίας, αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε2 στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.
 • Αντίγραφο του τελευταίου πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προσαυξημένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Δεν απαιτείται η πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων για την οικογενειακή επανένωση των υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών «Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού» (Α2), «επενδυτική δραστηριότητα» (Α3), «Ανθρωπιστικοί Λόγοι» (Γ2), «Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα» (Γ3.1), «Επενδυτή» (Γ3.2), «Έρευνα» (Δ3) και «Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας» (Δ4.5). οι οποίοι συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους.
 • Βιβλιάριο υγείας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, αναλόγως της κατηγορίας άδειας διαμονής.
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σχετικό τυποποιημένο πληροφοριακό έντυπο κατάστασης του πολίτη τρίτης χώρας.
  Θεώρηση εισόδου ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ1)
 • Απόφαση έγκρισης για οικογενειακή επανένωση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην των υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών «Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού» (Α2), «επενδυτική δραστηριότητα» (Α3), «Ανθρωπιστικοί Λόγοι» (Γ2), «Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα» (Γ3.1), «Επενδυτή» (Γ3.2), «Έρευνα» (Δ3) και «Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας» (Δ4.5)..
 • Αντίγραφο της αίτησης του προσκαλούντος πολίτη τρίτης χώρας, πλην των υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών «Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού» (Α2), «επενδυτική δραστηριότητα» (Α3), «Ανθρωπιστικοί Λόγοι» (Γ2), «Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα» (Γ3.1), «Επενδυτή» (Γ3.2), «Έρευνα» (Δ3) και «Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας» (Δ4.5)..
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενει− ακής κατάστασης και
 • Αντίγραφο του τυποποιημένου πληροφοριακού έντυπο κατάστασης του αλλοδαπού, το οποίο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 70 του Ν. 4251/2014, πλην των υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών «Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού» (Α2), «επενδυτική δραστηριότητα» (Α3), «Ανθρωπιστικοί Λόγοι» (Γ2), «Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα» (Γ3.1), «Επενδυτή» (Γ3.2), «Έρευνα» (Δ3) και «Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας» (Δ4.5)..
  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής - Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (άρθρο 72 Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ1)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός
  Ανανέωση άδειας διαμονής - Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (άρθρο 72 Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ1)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων του συντηρούντος.
 • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων του συντηρούντος.
  Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών που γεννιούνται ή διέμεναν στην Ελλάδα με τίτλο διαμονής που είχε εκδοθεί από άλλη ελληνική αρχή ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ1)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Τίτλο ή βεβαίωση νόμιμης διαμονής
  Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε κατιόντες σε ευθεία γραμμή Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.2)
 • Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.
  • Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή
  • Άδεια διαμονής ή
  • Βεβαίωση τύπου Α΄ ή
  • Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
  • Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
  • Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του γάμου.
 • Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα. • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 • Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων, επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινούς κατιόντες (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων).
 • Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των κατιόντων στην Ελλάδα
  Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.2)
 • Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσής τους στην Ελλάδα.
  Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε ενήλικους συντηρούμενους κατιόντες σε ευθεία γραμμή Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων άνω του 21ου έτους της ηλικίας τους ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.2)
 • Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.
  • Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή
  • Άδεια διαμονής ή
  • Βεβαίωση τύπου Α΄ ή
  • Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
  • Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
  • Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του γάμου.
 • Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.
 • Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα.
 • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι τους συντηρεί
 • Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ιδίως.
  • έγγραφο χορηγηθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων,
  • τραπεζικά εμβάσματα,
  • αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον πολίτη τρίτης χώρας,
  • φορολογική δήλωση του συντηρούμενου μέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καθόλου ατομικά εισοδήματα, κά,
  Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.2)
 • Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε απευθείας ανιόντες Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.3)
 • Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα.
  • Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή
  • Άδεια διαμονής ή
  • Βεβαίωση τύπου Α΄ ή
  • Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
  • Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
  • Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του γάμου.
 • Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.
 • Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα.
 • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.
 • Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή συμβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων.
  Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.3)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
  Αυτοτελής άδεια διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας ομογενούς από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – άρθρα 76 και 81 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ – ΤΕΚΝΑ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ3)
 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ
 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο
 • 5. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 6. Έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση (Διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης)
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ - ΤΕΚΝΑ (Ν4251/14) – 2026
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Άδεια διαμονής
 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο
 • 5. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
  Αυτοτελής άδεια διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας ομογενούς από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – άρθρα 76 και 81 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ - ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ3)
 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Έγγραφο που πιστοποιοιεί νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα
 • 4. Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του συζύγου
 • 6. Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου για την περίπτωση διαζυγίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νέου συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας ή Ε9 για ιδιόκτητη κατοικία, για την περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης
 • 7. Παρέλευση πενταετίας από την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ - ΤΕΚΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ν4251/14) – 2052
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Άδεια διαμονής
 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο
 • 5. Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 6. Αποδεικτικά για την αποπεράτωση των σπουδών
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ - ΣΥΖΥΓΟΙ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (Ν4251/14) - 2053
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Άδεια διαμονής
 • 4. Ηλεκτρονικό παράβολο
 • 5. Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
  Αυτοτελής άδεια διαμονής σε αλλογενείς συζύγους ομογενών από Αλβανία και λοιπές χώρες – άρθρα 76 και 81 - (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ3)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
 • Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων
 

Άλλες ρυθμίσεις (Άρθρο 77 Ν. 4251/2014)

 

Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 69 έως και 76 ισχύουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 30. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν. 4251/2014.

Άρθρο 78 Ν. 4251/2014

 

Η ανανέωση άδειας διαμονής οικογενειακής επανένωσης ή αυτοτελούς άδειας διαμονής, για λόγους σπουδών δεν υπόκειται στις διατάξεις της περίπτωσης β παρ. 2 του άρθρου 32 και της περίπτωσης β παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4251/2014 .

Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύσταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα Άρθρο 80 Ν. 4251/2014)

 

1. Σε περιπτώσεις τέλεσης γάμου μεταξύ πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στη Χώρα με άδεια διαμονής, στον ένα εκ των συζύγων και στα μέλη της οικογένειας τους, που διαμένουν ήδη νόμιμα στη χώρα μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

 

2. Η διαμονή των ανήλικων τέκνων που γεννιούνται στην Ελλάδα καλύπτεται από την άδεια διαμονής του συντηρούντος γονέα μέχρις ότου υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτά.

 
    Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα – (άρθρο 80 Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ1)
 • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει την συζυγική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που τελέσθηκε ο γάμος επικυρωμένο και μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.
Ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα – (άρθρο 80 Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ1)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση

Ρυθμίσεις μελών οικογένειας ομογενών Άρθρο 81 Ν. 4251/2014)

 

1. Στους συζύγους ομογενών, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, χορηγείται άδεια διαμονής διάρκειας πέντε (5) ετών η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου χορηγούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι δυνατόν να ανανεώνονται, κάθε φορά, για ισόχρονο διάστημα και δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου.

 

2. Οι σύζυγοι ομογενούς, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής, λόγω:

 
 • ί. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη Χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατο του,
 • ii. έκδοσης αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ο γάμος διήρκεσε, έως την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάμου, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα,
 • iii. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
 

Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής χορηγείται για ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

 

3. Στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και οι αλλογενείς σύζυγοι ομογενών από Αλβανία, το καθεστώς διαμονής των οποίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται κατ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 1975/1991.

 

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το δικαίωμα διαμονής των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώματος διαμονής του γονέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια.

 
    Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας ομογενούς από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης − άρθρο 81 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ-μέλος οικογένειας ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.6)
 • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει την συζυγική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που τελέσθηκε ο γάμος επικυρωμένο και μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.
Ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα – (άρθρο 80 Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ1)
 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Αντίγραφο εγγράφου που πιστοποιεί νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα
 • 4. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 5. Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου
 • 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός
 • 7. Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον πολίτη τρίτης χώρας, σύζυγο, της γονικής μέριμνας του μη κοινού με τον ομογενή, ή τέκνου του
 • 8. Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο
άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας ομογενούς από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης − άρθρο 81 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ-μέλος οικογένειας ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.6)
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Άδεια διαμονής
 • 4. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 5. Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου
 •  
 • 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση σε σχέση με τα αναφερόμενα στο κατατεθέν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ΑΝΑΝΕΩΣΗ-μέλος οικογένειας ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ (Ν4251/14) – 2039
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Αντίγραφο εγγράφου που πιστοποιεί νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα
 • 4. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 5. Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου
 • 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός
 • 7. Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον πολίτη τρίτης χώρας, σύζυγο, της γονικής μέριμνας του μη κοινού με τον ομογενή, ή τέκνου του
 • 8. Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο

Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα (Άρθρο 82 Ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4332/2015)

 

1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα, με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 539/2001 του Συμβουλίου ή διαμένουν νόμιμα, με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ή την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγείται «Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα», υπό την προϋπόθεση σταθερής διαμονής τους στη χώρα. Το παραπάνω Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Ομογενούς, σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία υπό τον όρο της προηγούμενης παραίτησής τους από την αίτηση διεθνούς προστασίας και της προηγούμενης σταθερής διαμονής τους στη χώρα επί ένα τουλάχιστον έτος προ της σύναψης της οικογενειακής σχέσης. Το Δελτίο Διαμονής χορηγείται με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν την έκδοση των αδειών διαμονής υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4018/2011.

 

2. Το Δελτίο Διαμονής είναι ατομικό και χορηγείται στα μέλη της οικογένειας της επόμενης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται με τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές.

 

3. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα, που επιθυμεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, κατά την παράγραφο 1, οφείλει να καταθέσει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, σε διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία εισόδου στη Χώρα ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία εισόδου ή σύναψης του γάμου, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία:

 
 • α. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα.
 • β. Αποδεικνύει στις περιπτώσεις β και γ της περίπτωσης (λε) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014 ότι συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούμενου μέλους, δηλαδή ότι υποστηρίζεται υλικά από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι θα συντηρείται από τον Έλληνα και ότι συντηρούνταν ή ζούσε υπό τη στέγη του ετέρου των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας από τον Έλληνα.
 

4. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία και χορηγεί το Δελτίο Διαμονής.

 

5. Το Δελτίο Διαμονής έχει διάρκεια πέντε έτη. Το αδιάλειπτο της διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες ετησίως, ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος- μέλος ή τρίτη χώρα.

 
   

Για τα μέλη οικογένειας Έλληνα ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2)

  Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε σύζυγο Έλληνα (άρθρο 82 Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.1)  
 • Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή
 • Άδεια διαμονής ή
 • Βεβαίωση τύπου Α΄ ή
 • Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή
 • Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή
 • Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του γάμου.
 • Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.
 • Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου από το οποίο να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στην αρμόδια Υπηρεσία (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα.
  Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας (άρθρο 82 Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.1)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι ο συγγενικός δεσμός διατηρείται.
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση διάστασης των συζύγων (άρθρο 82 Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.1)
 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
 • Αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
 • Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν την υποβολή της ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα.
 •  
 • Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του N. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση