Συχνές ερωτήσεις (FAQ & As):
Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή (Ιδιοκτήτης Ακινήτου)

1. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας και έχω στην κατοχή μου ή επιθυμώ να αποκτήσω ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ως φυσικό πρόσωπο. Μπορώ να αποκτήσω άδεια διαμονής;

 

Ναι. Έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πενταετή άδεια διαμονής, εφόσον η αξία του ακινήτου, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς, ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεωθεί για 5 έτη κάθε φορά, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας, παραμένει ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας.

 

2. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας, έχω αποκτήσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ως φυσικό πρόσωπο, αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ και έχω λάβει «μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή». Έχω τη δυνατότητα να πουλήσω το ακίνητο και θα διατηρήσω τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή;

 

Ναι. Έχετε τη δυνατότητα να πουλήσετε την ιδιοκτησία και να διατηρήσετε την άδεια διαμονής, εφόσον όμως έχετε ήδη αποκτήσει, πριν από την πώληση της ακίνητης περιουσίας για την οποία λάβατε την άδεια διαμονής, άλλη ακίνητη περιουσία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20Β του ν.4251/2014.

 

3. Ποια είναι η σχετική νομοθεσία στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτη ακινήτου;

 

Οι σχετικές διατάξεις, περί της δυνατότητας χορήγησης «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» (Ιδιοκτήτης Ακινήτου), αναφέρονται στα κάτωθι άρθρα:
 • Άρθρο 20, περίπτωση Β, του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80),
 • Άρθρο 8 (παρ. 26-30) και άρθρο 14 (παρ. 1), του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76)

 

4. Ποιος ο τρόπος καταβολής του τιμήματος της αγοραπωλησίας του ακινήτου;

 

Στην παράγραφο 2, εδάφιο β, του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76) προβλέπονται τα εξής:

Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Το συνολικό ύψος του τιμήματος θα πρέπει να έχει καταβληθεί με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τις ανωτέρω διατάξεις, άλλως ο πολίτης τρίτης χώρας, επενδυτής δεν έχει την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 20Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει.

 

5. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

 

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε, είτε έχετε ήδη αγοράσει το ακίνητο, είτε προτίθεστε να προβείτε στην αγορά του, είναι η ακόλουθη:

α) Απευθύνεστε στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας και αιτείσθε τη χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου (D ή C κατά περίπτωση).

Τα γενικά δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου C ή εθνικής θεώρησης τύπου D, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/

Τα ειδικά δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς, περιγράφονται στην κ.υ.α. 68019/2015 (ΦΕΚ Β’ 2272), στην κατηγορία Γ 3.2. η οποία αφορά σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Για να δείτε τη σχετική Απόφαση, πατήστε εδώ.

Στην περίπτωση που είστε υπήκοος τρίτης χώρας, για τους πολίτες της οποίας δεν απαιτείται η κατοχή θεώρησης εισόδου για την είσοδο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) No 539/2001 (θεώρηση τύπου C), έχετε την δυνατότητα εισόδου στη χώρα με τη λήψη της σχετικής σήμανσης επί του διαβατηρίου σας («σφραγίδα εισόδου») από τις ελληνικές συνοριακές αρχές.

β) Εφόσον εφοδιαστείτε με την θεώρηση εισόδου ή με την σχετική σήμανση επί του διαβατηρίου (λόγω απαλλαγής κατοχής θεώρησης τύπου C) μπορείτε να εισέλθετε στην Ελλάδα και ή να αιτηθείτε άμεσα άδεια διαμονής, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αγοράς του ακινήτου, ή να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου ή της περιόδου ισχύος της διαμονής σύμφωνα με το Κεκτημένο Schengen, καθόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου ευρίσκεστε νόμιμα στην ελληνική επικράτεια (πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου ή εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με το Κεκτημένο Schengen στην περίπτωση της απαλλαγής θεώρησης εισόδου).

Για τις τρίτες χώρες, οι πολίτες των οποίων, είτε έχουν υποχρέωση λήψης θεώρησης, είτε απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατοχής αυτής, βλέπε εδώ.

 

 

6. Ποια τα δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτης ακινήτου;

 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στην κ.υ.α. 68019/2015 (ΦΕΚ Β’ 2272), στην κατηγορία Γ 3.2. η οποία αφορά σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Την εν λόγω Απόφαση μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/FEK2272-211015.pdf

Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση άδειας διαμονής (αρχική χορήγηση) ως ιδιοκτήτη ακινήτων, είναι τα εξής:

 

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλες οι σελίδες),
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741),
 • Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,
 • Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
 • Βεβαίωση συμβολαιογράφου [σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα(250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού], στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….». Η περίπτωση αυτή αφορά σε αγοραπωλησίες, οι οποίες συντελέσθηκαν πριν την υιοθέτηση των διατάξεων του ν.4251/2014.

 

Ως προς την ανανέωση της άδειας διαμονής, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου («κυριότητα, νομή και κατοχή»).

 

7. Σε ποια δημόσια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση για χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» (ιδιοκτήτη ακινήτου);

 

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας, είτε δια πληρεξουσίου.

 

8. Μπορεί να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία αδειοδότησης (αίτηση & λήψη της αδείας διαμονής) δια πληρεξουσίου δικηγόρου;

 

Ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας - επενδυτής, έχει τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης δια πληρεξουσίου δικηγόρου υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια διαμονής, μια είσοδο στην ελληνική επικράτεια.

Επιπροσθέτως, ο αιτών, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσέλθει στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, είτε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε σε δεύτερο χρόνο (σε προκαθορισμένο ραντεβού) για την υποβολή στην υπηρεσία των βιομετρικών του δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου (βιομετρική φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, δείγμα υπογραφής & αντίγραφο του διαβατηρίου – η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του κατόχου).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες αίτησης και έκδοσης του αυτοτελούς εγγράφου μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην Εγκύκλιο 7/2017 της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτική του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής πατώντας εδώ

 

9. Μπορώ να αιτηθώ άδεια διαμονής εάν έχω αγοράσει οικόπεδο και επιθυμώ να κτίσω ή διαθέτω κτίσμα εντός του οικοπέδου; Με ποια δικαιολογητικά;

 

Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 20Β του ν.4251/2014, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

 • συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου, επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό …., το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς»
 • αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
 • οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου
 • τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις
 • εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία
 • ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και
 • τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741),
 • Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,

 

10. Τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία, νομικό πρόσωπο επιθυμεί να αγοράσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα;

 

Στην παράγραφο 1(γ) του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80Α) προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτη ακινήτου σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.

 

11. Μπορώ να εκμισθώσω ξενοδοχειακά καταλύματα στην Ελλάδα και να λάβω άδεια διαμονής ως ιδιοκτήτης ακινήτου; Με ποια δικαιολογητικά;

 

Ναι. Στην παράγραφο 1(δ) του άρθρου 20Β του ν.4251/2014, αναφέρεται ότι δίδεται το δικαίωμα σε πολίτη τρίτης, να καταθέσει για άδεια διαμονής, εφόσον έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α 167), όπως ισχύει.

Ως προς τα δικαιολογητικά, πέραν των γενικών δικαιολογητικών τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω, ως προς την χρονομεριστική μίσθωση ζητούνται επίσης:

 • Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και
 • Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή
 • Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και
 • Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και
 • Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης χρονομεριστικής μίσθωσης
 • ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και
 • τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741),
 • Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στην κ.υ.α. 68019/2015 (ΦΕΚ Β’ 2272), στην κατηγορία Γ 3.2. η οποία αφορά σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Την εν λόγω Απόφαση μπορείτε να την βρείτε πατώντας εδώ

 

12. Μπορώ να φέρω μαζί μου και τα μέλη της οικογένειας μου; Με ποια δικαιολογητικά;

 

Ο δικαιούχος πολίτης τρίτης χώρας, μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Ως μέλη οικογένειας νοούνται: (α) ο/η σύζυγος, (β) οι απευθείας κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών, (γ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων. Για τα άνω των 21 ετών τέκνα και έως τα 24 έτη, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας, επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4251/2014.

Τα σχετικά δικαιολογητικά των μελών οικογένειας είναι τα εξής:

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλες οι σελίδες),
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741) για τη σύζυγο και τριακοσίων πενήντα (450) ευρώ για το ενήλικο τέκνο (κωδικός 2404),
 • Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,
 • Στην περίπτωση που εισέλθουν στη χώρα με θεώρηση εισόδου τύπου C, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η οικογενειακή σχέση. Στην περίπτωση που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση.

 

13. Δικαιούμαι να καταθέσω για άδεια διαμονής ως ιδιοκτήτης ακινήτου, εφόσον κατέχω πέραν του ενός ακίνητα;

 

Ναι, αρκεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, με βάσει την αγοραία αξία η οποία αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς, να ανέρχεται σε 250.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο και το τίμημα, σε όλες τις περιπτώσεις, να έχει καταβληθεί με τον προσήκοντα τρόπο.

 

14. Έχω δικαίωμα εργασίας εάν αποκτήσω την άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου;

 

Η άδεια διαμονής δεν επιτρέπει καμία μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Στην έννοια της απασχόλησης δεν συμπεριλαμβάνεται η οικονομική δραστηριότητα με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρειών, οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της άδειας διαμονής.

Η ως άνω εξαίρεση για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας αφορά και όσους πολίτες τρίτων χωρών κατέχουν την ιδιότητα του εταίρου, καθώς και του διαχειριστή οποιασδήποτε μορφής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

 

15. Έχω τη δυνατότητα με τη θεώρηση εισόδου ή την άδεια διαμονής να ταξιδεύω στο χώρο Schengen;

 

Δεδομένης της αρχής της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διαρκείας, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο χώρο Schengen, κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής, ενώ παρέχεται και το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων.

16. Μπορώ ως κάτοχος άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου, να μεταβώ στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα ή να λάβω ελληνική ιθαγένεια;

 

Ναι. Mε το άρθρο 8 παρ. 30 του ν.4332/9.7.2015 (ΦΕΚ 76Α) αναφέρεται ότι καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 20Β του ν.4251/1.4.2014 (ΦΕΚ 80Α) με την οποία το διάστημα διαμονής του πολίτη τρίτης κατόχου άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτη ακινήτου, δεν συνυπολογιζόταν για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.

Ως εκ τούτου, μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτων μετά την αρχική χορήγηση των 5 ετών, να αιτηθεί για άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντα, αλλά για να την αποκτήσει, θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι σχετικές, με την εν λόγω άδεια διαμονής, προϋποθέσεις (άρθρο 89, παρ.1 του ν.4251/2014, δηλαδή επαρκής πόροι, ασφάλιση ασθενείας, όροι ένταξης κλπ) και εφόσον ελεγχθούν και τα διαστήματα απουσίας από τη χώρα (άρθρο 89 παρ.3 του ν.4251/2014).

Ακολούθως, εάν ο πολίτης τρίτης χώρας έχει λάβει άδεια διαμονής ως επί μακρόν διαμένων, δύναται να αιτηθεί την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

17. Υπάρχει σχετικός αναλυτικός Οδηγός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων;

 

Ναι. Στον ιστοχώρο του Enterprise Greece, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν λήψη του σχετικού Οδηγού για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο συνοπτικός Οδηγός για άδειες διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα, τον οποίο έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Enterprise Greece, διατίθεται και σε αγγλικά, κινεζικά, ρωσικά και αραβικά. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο εξής: http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/h-ellada-shmera/h-zoh-sthn-ellada/adeies-diamonhs