Μόνιμη Διαμονή μελών οικογένειας Έλληνα

Δελτίο Μόνιμης διαμονής (Άρθρο 83 Ν. 4251/2014)

 

1. Τα μέλη οικογένειας Έλληνα τα οποία διαμένουν νομίμως στη Χώρα με τον Έλληνα για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Χώρα. Το δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου 82. Διακοπή της διαμονής, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα έτη, από τη λήξη του Δελτίου Διαμονής δεν θίγει το δικαίωμα απόκτησης Δελτίου Μόνιμης Διαμονής.

 

2. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα που επιθυμεί τη χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής, κατά την ως άνω παράγραφο 1, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση δύο μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του Δελτίου Διαμονής του σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία εισόδου στη Χώρα, στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Διαμονής, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους, πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

3. Το Δελτίο Μόνιμης Διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται με τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές. Το Δελτίο Διαμονής χορηγείται με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν την έκδοση των αδειών διαμονής υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4018/2011.

 

4. Μετά την απόκτηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής η απώλεια του δικαιώματος, επέρχεται μόνο σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου από την Ελλάδα, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη.

 
 
Αρχική χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας − (Ν4251/14 άρθρο 83) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.5)
 • Αντίγραφο του δελτίου διαμονής.
 • Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου για τις αφιξαναχωρήσεις του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
  Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε γονέα ή αδελφό/η ανήλικου Έλληνα − (Ν4251/14 άρθρο 83) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.5)
 • Αντίγραφο του Δελτίου Διαμονής.
 • Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.
  Ανανέωση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε γονέα ή αδελφό/η Έλληνα − (Ν4251/14 άρθρο 83) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.5)
 • Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής
 • Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.
  Ανανέωση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής − (Ν4251/14 άρθρο 83) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.5)
 • Αντίγραφο του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (Ν4251/14) - 2035
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Αντίγραφο του δελτίου διαμονής
 •  
 • 4. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 5. Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου για τις αφιξαναχωρήσεις του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ (Ν4251/14) - 2022
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής
 •  
 • 4. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 

Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα (Άρθρο 84 Ν. 4251/2014)

 

1. Τα μέλη οικογένειας Έλληνα διατηρούν προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής όταν:

 
 • α. Ο Έλληνας αποβιώσει και τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατο του.
 • β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή αίτησης αγωγής διαζυγίου, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιμέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νομίμως σε έναν από τους συζύγους που είναι πολίτης τρίτης χώρας.
 • γ. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
 • δ. Ο ένας εκ των συζύγων απολαύει νομίμως του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συμφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστημα απαιτείται.
 

2. Το δικαίωμα διαμονής των προσώπων της ως άνω παραγράφου 1 διατηρείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητα τους ως μισθωτών ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ή αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειας τους, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, καθώς και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα, ή, τέλος αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικογένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

3. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και επιθυμεί τη χορήγηση Προσωποπαγούς Δικαιώματος Διαμονής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διάστημα δύο μηνών, αφότου συμβεί το γεγονός, ως απόρροια του οποίου διατηρείται το προσωποπαγές δικαίωμα, να υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές, σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

4. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία χορηγεί προσωποπαγή άδεια διαμονής.

 

5. Η προσωποπαγής άδεια διαμονής έχει διάρκεια πέντε (5) έτη και ανανεώνεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά.

 

6. Πολίτες τρίτων χωρών που διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και μετά τη σύναψη γάμου με έτερο πολίτη τρίτης χώρας ή Έλληνα πολίτη μετέβαλλαν το καθεστώς διαμονής τους και έλαβαν είτε άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είτε δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς διαμονής τους, εφόσον:

 
 • α. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο Έλληνας αποβιώσει και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωμα διαμονής.
 • β. Εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωμα διαμονής. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε όσα από τα μέλη της οικογένειας τους διέμεναν νόμιμα στη χώρα και μετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαμονής τους.
 
 
Αρχική χορήγηση προσωποπαγούς άδειας διαμονής – (Ν4251/14 άρθρο 84) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ4)
 • Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του N. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή
 • Απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
 • Απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι πολίτης τρίτης χώρας ή
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή
 • Έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης χώρας με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα ή
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή έγγραφο που πιστοποιεί την αναχώρηση του Έλληνα από την Ελλάδα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  Ανανέωση προσωποπαγούς άδειας διαμονής – άρθρο 84 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΣ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ4)
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Άδεια διαμονής
 • 4. Ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εάν εργάζεται ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 5. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με την αρ.41712/2014 κυα (ΦΕΚ 2285 Β’)
 

Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής, Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγών Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτης χώρας ( Άρθρο 85 Ν. 4251/2014)

 

1. Η έκδοση του Δελτίου Διαμονής, του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής και της Προσωποπαγούς Άδειας Διαμονής δεν υπόκειται σε καταβολή παραβόλου.

 

2. Ο/H σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας και οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 82 παραπάνω, που κατέχουν Δελτίο Διαμονής έχουν πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελματική δραστηριότητα.

 

3. Οι κάτοχοι Δελτίου Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγούς Δικαιώματος Διαμονής έχουν πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελματική δραστηριότητα.

 

4. Με την επιφύλαξη των ως άνω παραγράφων 2 και 3, οι πολίτες τρίτων χωρών μέλη οικογένειας Έλληνα απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Ένωσης, εφόσον έχουν δικαίωμα διαμονής ή μόνιμης διαμονής.

 

Μη αναγνώριση δικαιώματος - Απώλεια δικαιώματος διαμονής( Άρθρο 86 Ν. 4251/2014)

 

1. Το Δελτίο Διαμονής δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 
 • α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014).
 • β. Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής ή κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής, χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.
 • γ. Ο αιτών δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος δύο μηνών, σε έγγραφη κλήση για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής. Αίτημα επανεξέτασης εκ μέρους του αιτούντος μπορεί να υποβληθεί εντός μηνός από την ειδοποίηση του για την απόρριψη του αιτήματος του.
 

Εφόσον χορηγηθείσα άδεια διαμονής ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 - 41 του ν. 3907/2011.

 

Επίσης, δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται και στις περιπτώσεις που: .

 
 • α. Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο Ελληνικής Αρχής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα και γενικά ότι στοιχειοθετείται κατάχρηση δικαιώματος ή απάτη, όπως στην περίπτωση εικονικού γάμου.
 • β. Ο Έλληνας και τα μέλη της οικογένειας του έπαυσαν να διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
 • γ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί το Δελτίο Διαμονής ή Μόνιμης Διαμονής. Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση των μελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας του ετέρου συζύγου.
 

2. Εφόσον αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής απορρίπτεται ή χορηγηθείσα άδεια διαμονής ανακαλείται, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως 41 του ν. 3907/2011. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και όρους έκδοσης των αποφάσεων επιστροφής σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών μελών οικογένειας Έλληνα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 24 του π.δ. 106/2007 (Α 54 135).

 

Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών (Άρθρο 87 Ν. 4251/2014)

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται το Δελτίο Διαμονής της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου 82 σε γονείς ανήλικων ημεδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσης εκ μέρους των τέκνων τους της ελληνικής ιθαγένειας. Το ίδιο Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε ανήλικα αδέλφια των ως άνω ημεδαπών. Ως προς τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους χορήγησης και ανανέωσης του Δελτίου Διαμονής γονέα ή ανήλικου αδελφού ημεδαπού εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των ως άνω άρθρων 82 έως 86.

 
 
Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε γονείς και ανήλικα αδέλφια ανήλικων Ελλήνων – άρθρο 87 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.4)  
 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα ( θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α΄ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή ΕΔΤΟ ή πρόσφυγα)
 • 4. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία
 • 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανήλικου Έλληνα
 • 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σχέση γονέα Έλληνα
  Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε γονείς και ανήλικα αδέλφια ανήλικων Ελλήνων – άρθρο 87 (ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.4)  
 • 1. 110.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα ( θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου Α΄ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή ΕΔΤΟ ή πρόσφυγα) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην Ελλάδα
 • 4. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανήλικου Έλληνα
 • 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σχέση αδελφού Έλληνα
  Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε γονείς και ανήλικα αδέλφια ανήλικων Ελλήνων – άρθρο 87 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.4)  
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Άδεια διαμονής
 • 4. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή Βιβλιάριο υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία
 • 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανήλικου Έλληνα
 • 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σχέση γονέα Έλληνα
  Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε γονείς και ανήλικα αδέλφια ανήλικων Ελλήνων – άρθρο 87 (ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ) (Ν4251/14) και ΚΥΑ 68019/2015 (ΣΤ2.4)  
 • 1. 120.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • 3. Άδεια διαμονής
 • 4. Ασφάλιση όμοια με του συντηρούντος ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
 • 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανήλικου Έλληνα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σχέση αδελφού